_TBD_Vaše firma s.r.o.
Projekt SODOBARY.cz
HK s.r.o.
Holubyho 7/46, 036 01 Martin
Telefón: +421 910 394 953
E - mail: info@sodobary.sk

web: www.sodobary.sk
Úvodná stránka » Zaujímavosti » Voda a jej kvalita

Voda a jej kvalita

Pitná voda je kontrolovaná analytickými metódami v súlade s vyhláškou č. 252/2004 Sb., ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na pitnú a teplú vodu a zároveň sa stanovuje početnosť a rozsah kontroly pitnej vody. Táto vyhláška je v súlade s predpismi EU a je realizačnou vyhláškou zákona o ochrane verejného zdravia.

Pitná voda z vodovodu podlieha veľmi prísnej kontrole kvality vody. Vo vode z kohútika sa sleduje okolo 100 ukazovateľov kvality vody, niektoré sú i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazovateľov. Kontrola kvality vody prebieha v akreditovaných laboratóriách a celý proces výroby a distribúcie pitnej vody je prísne kontrolovaný . Kontrola prebieha i priamo
u spotrebiteľov. Supervíziu realizujú orgány ochrany verejného zdravia.

Na základe trvalého sledovania kvality pitnej vody môžeme zodpovedne prehlásiť, že kvalita dodávanej pitnej vody úplne vyhovuje európskym štandardom po stránke fyzikálnej, chemickej i mikrobiologickej.
i biologické.

O kvalite vody vo verejnom vodovode má právo byť každý spotrebiteľ informovaný, a to v úplnom rozsahu parametrov, daných platnou legislatívou. Výsledky rozborov nájdu spotrebitelia na internetových stránkach vodárenských spoločností, v zákaznických centrách a v informačných materiáloch spoločností.

Voda z vodovodu je šetrná k životnému prostrediu. Nepotrebuje obaly, sklady ani kamióny na prepravu. Naviac vám doma tečie vždy čerstvá, pretože je optimálne “uskladnená” v chlade a temne vo vodovodnom potrubí.

Vnútorné rozvody a kvalita vody

Za Vašim vodomerom voda vstupuje do vnútorných vodovodných rozvodov a udržiavanie kvality vody za vstupom do prípojky je iba na Vašej zodpovednosti, resp. zodpovednosti majiteľa objektu.

Vnútornými vodovodnými rozvodmi rozumieme systém vodovodných trubiek, spojok, kohútikov, ventilov, umiestnených za Vaším vodomerom. Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí na kvalite vnútorných rozvodov a na ich riadnej údržbe.

Tu sú niektoré príklady toho, co môže spôsobovať znečistenie vody u Vás doma: nepoužívané trubky a vodovodné príslušenstvo (staré kohútiky na zalievanie, staré umývadlá atď.), kde sa môže držať stojatá voda a v nej potom dochádza k množeniu baktérií; neudržiavané vodovodné batérie a filtre k ním pridávané sú taktiež príhodné miesta pre tvorbu baktérií; spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných trúbkach: voda už použitá môže byť náhodilo nasatá, a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete; nefunkčné spätné klapky u práčok alebo umývačiek riadu.

Pravidlá potravinovej hygieny

Pre konzumáciu vody

Pred pitím, najmä ráno alebo po návrate z práce alebo víkendu nechávajte vodu počas doby pol minúty odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody odpovedá iba jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete, je čerstvá. Na pitie a varenie nepoužívajte teplú vodu z vodovodu.

Pre skladovanie vody

Vodu uchovávajte v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov, používajte iba čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodin; chráňte vodu pred prachom a zápachmi. Odporúčame vodu uchovávať mimo prístup vzduchu a svetla, preto používajte uzavieratelné fľaše alebo prekryjte nádobu fóliou. Nevystavujte vodu slnku.

Čo môže mať vpliv na chuť vody?

Príčina môže byť  v domácich vodovodných rozvodoch. Zvláštna chuť môže byť spôsobená dlhým zdržním sa vody v trúbkach a taktiež koróziou materiálu trubiek. Ďalej teplota vody ovplivňuje chuťové vlastnosti vody, pokiaľ sú rozvody teplej a studenej vody úzko pri sebe.

Citliví jedinci môžu cítiť z vody chlór, ale ten je v pitnej vode nutný z hľadiska povinného zdravotného zabezpečenia.

Pred naliatim nechajte vodu odtiecť – studená voda chutí lepšie. Chlór na vzduchu pomaly vyprchá, nechajte teda pohár vody chvíľu odstáť, kvapka citrónu či sirupu taktiež výrazne zlepší chuť.

Vždy je istejšie piť odtečenú vodu z kohútika (z verejného vodovodu), ktorá podlieha prísnej kontrole. Do vodovodnej siete sa púšťa iba voda spĺňajúca limity vyhlášky ministerstva zdravotníctva a táto voda je úplne bez akýchkoľvek mikroorganizmov.