_TBD_Vaše firma s.r.o.
Projekt SODOBARY.cz
HK s.r.o.
Holubyho 7/46, 036 01 Martin
Telefón: +421 910 394 953
E - mail: info@sodobary.sk

web: www.sodobary.sk
Úvodná stránka » Zaujímavosti » Voda a jej výroba

Voda a jej výroba

Kým sa pitná voda dostane kohútikom do domácností, musí prejsť úpravou a prísnou kontrolou. Technologické postupy úpravy vody sú závislé na zdrojoch, z ktorých sa voda odoberá. Zdrojom pitnej vody, ktorú dodávajú vodáreňské spoločnosti, sú zhruba z polovice zdroje podzemnej vody, ďalej ide o povrchovú vodu, ktorá sa v úplnej väčšine prípadov odoberá z vodárenských nádrží, alebo horných tokov riek, ktoré niesú znečistené odpadovými vodami. Okolo týchto presne určených zdrojov sú vyhlásené ochranné pásma a sú v nich uplatňované prísne pravidlá. Niekde ide do verejnej vodovodnej siete zmes podzemnej a upravenej povrchovej vody.

Pokiaľ je pitná voda vyrábaná z povrchovej vody, musí sa do vody pridať tzv. zrážadlo (síran hlinitý - koagulačné činidlo), ktoré vo vode vytvorí vločky, ktoré majú schopnosť na seba viazať nečistoty obsiahnuté v povrchovej vode. Vytvorené vločky so zachytenými nečistotami sa následne odstraňujú pieskovými filtrami. Bez tejto látky by nebolo možné vodu z povrchových zdrojov upraviť.

Všetky chemické látky používané pri úprave pitnej vody musia spĺňať zákonom predpísané požiadavky a ich používanie musí byť schválené štátnymi orgánmi. Do čistej vody sa pridáva chlór kvoli hygienickému zabezpečeniu. V niektorých úpravniach vody sa do vody ešte pridáva ozón, aby sa zlepšili chuťové vlastnosti vody.

Pitná voda je potom systémom vodovodných privádzačov a potrubia rozvážaná do obcí a miest až k spotrebiteľom. Kontrola pitnej vody je prevádzkovaná ako v úpravni vody, tak i v distribučnom systéme, vodojemoch a taktiež priamo u spotrebiteľov. Kontrole kvality vody je venovaná mimoriadna pozornosť.

Z výsledkov dlhodobého sledovania kvality pitnej vody vyplýva, že kvalita dodávanej pitnej vody vodárenskými spoločnosťami v Českej republike úplne vyhovuje európskym štandardom po fyzikálnej, chemickej, mikrobiologickej i biologickej stránke.