_TBD_Vaše firma s.r.o.
Projekt SODOBARY.cz
HK s.r.o.
Holubyho 7/46, 036 01 Martin
Telefón: +421 910 394 953
E - mail: info@sodobary.sk

web: www.sodobary.sk
Úvodná stránka » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu

HK s.r.o.
Holubyho 7/46
036 01 Martin

Dodávateľ je platiteľom DPH.

IČO: 44 395 426
DIČ: SK 44 395 426

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 910 394 953
E - mail: info@sodobary.sk

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostrednictvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ / kupujúcí – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická, či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Záväzným prevedením objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcím (spotrebiteľom). Záväzné potvrdenie bude následne kupujúcemu potvrdené potvrdením objednávky.

Objednávka a zrušenie objednávky

Hľadanie v cenníku e-shopu môže realizovať každý bez nutnosti registrácie.

Vyznačená skladová dostupnosť je iba orientačná a nie je možné ju vzťahovať na skladovú dostupnosť v kamennej predajni.

Všetky informácie o produktoch sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov, avšak nie je možné úplne vylúčiť ich nepresnosť a pre takýto prípad predávajúci dostojí svojim informačným povinnostiam vyplývajúcich zo zákona dodatočnou nápravou, akonáhle sa o nich dozvie.

Zaslaním objednávky súhlasíte s uvedenými obchodnými podmienkami, na ktoré ste upozorneni pred samotnýn uskutočnením objednávky.

Zrušenie objednávky môžete realizovať prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info@sodobary.sk alebo telefonicky na tel.: +421 910 394 953.

Dodacie podmienky

V prípade bezhotovostnej úhrady tovaru expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

V zásielke obdržíte doklad o kúpe tovaru, záručný list a český návod, pokiaľ to charakter tovaru vyžaduje. Neoddeíteľnou súčasťou zásielky je prepravný list nášho zmluvného prepravného partnera.

Úplný daňový doklad alebo faktúru vám k zásielke vystavíme, ak uvediete riadne údaje, potrebné pre vystavenie tohto dokladu.

U tovaru, ktorý v dobe spracovania objednávky nemáme na sklade, zistíme dostupnosť a termín dodania u našich obchodných partnerov. Plnenie objednávky vám v čo najkratšom termíne oznámime na vami zadanú kontaktnú elektronickú adresu.

Platobné podmienky

Ceny sú platné v dobe objednávky. U tovaru, ktorý je označený v „akcii“ platí uvedená cena do vypredania zásob. Cena za nami potvrdenú objednávku sa nemení.

Ceny sú uvedené v Eur, vrátane príslušných sadzieb DPH.

Expedičné poplatky účtujeme zvlášť vo výške poplatku za vami zvolený spôsob prepravy.

Úhradu za nami potvrdenú objednávku môžete previesť jednou z nasledujúcích možností:

  • Na dobierku
  • Hotovostnou platbou v prípade osobného prevzatia v našich predajniach
  • Bezhotovostnou platbou bankovým prevodom

V prípade bezhotovostnej úhrady tovaru expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

Expedičné náklady

Expedičné poplatky účtujeme zvlášť vo výške poplatku za vami zvolený spôsob prepravy.

Ceny za prepravu sú kalkulované iba v rámci SR.

POZOR! Náklady na prepravu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nehradíme.

Prevzatie tovaru

Objednaný tovar si môžete prevziať:

  • prostrednictvom prepravnej spoločnosti
  • osobne v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu

Pri prevzatí zásielky dodanej prostrednictvom nášho zmluvného prepravného partnera odporúčame previesť kontrolu vonkajšieho stavu zásielky.

V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od prepravcu nepreberajte a kontaktujte nás na telefóne +421 910 394 953.

Záručná doba, reklamácia

Na tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu alebo predĺženú záručnú dobu v rámci podmienok stanovených konkrétnym výrobcom alebo obchodným partnerom.

Pri prevzatí zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera odporúčame previesť kontrolu vonkajšieho stavu zásielky. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od prepravcu nepreberajte a kontaktujte nášho odborníka. Reklamácie vonkajšieho poškodenia zásielky, ktorá bude našej firme oznámená po vašom prevzatí od nášho prepravcu, bude posudzovaná na základe prepravného listu podpísaného kupujúcím.

Pri uplatnení reklamácie vám odporúčame dodať spolu s reklamovaným tovarom i reklamačný protokol a nadobúdacie doklady, vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru, ako je doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra/daňový doklad) a záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný). Pri uplatnení reklamácie zaslaním príjmeme takú zásielku iba vo forme cenného balíku, v žiadnom prípade nie dobierkou.

Reklamáciu riešime ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru a riešenie vami uplatnenej reklamácie bude vychádzať z vami zvoleného zákonného požiadavku podľa charakteru vady, a to opravou, výmenou, primeranou zľavou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy. V prípade spornej reklamácie rozhodneme do troch pracovných dní a pokiaľ nieje dohodnuté písomnou formou inak, vybavíme reklamáciu do 30 dní od uplatnenia vašej reklamácie. Pokiaľ nezvolíte pri uplatnení reklamácie svoj zákonný požiadavok na jej vybavenie, a to najmä oznámením svojho požiadavku do reklamačného protokolu, prípadne ak nebude mať váš požiadavok oporu v zákone, zvolí predávajúcí zákonné riešenie reklamácie podľa svojho uváženia. V takom prípade budete o spôsobe riešenia informovaný/á.

Predávajúcí je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil právo zo zodpovdnosti za vady , čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob vybavenia reklamácie, ktorý spotrebiteľ požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby, určené k uskutočneniu opravy.

Reklamácia v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:

  • Neodborným používaním v rozpore s návodom k použitiu
  • Mechanickým poškodením a opotrebovaním
  • Živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom …)

Vrátenie tovaru

Odstúpiť od kúpnej zmluvy (bez uvedenia dôvodu a bez sankcie) je možné do 14 dní od prevzatia predmetu objednávky v rámci kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (pomocou internetu). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené do 14 dní od prevzatia tovaru,  nestačí iba zaslať tovar bez formálneho odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme, že takto nieje možné riešiť prípadnú reklamáciu vadného tovaru – viď kapitola o reklamácii a zodpovednosti za vady.

Tovar môžete vrátiť osobne v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu, alebo zaslaním tovaru formou cenného balíka, nie dobierkou.

Vrátenie kúpnej ceny za tovar realizujeme bankovým prevodom na vami uvedený účet, prípadne po dohode je možné  realizovať vrátenie peňazí iným, vhodným spôsobom. Peniaze vrátíme do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Náklady na prepravu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nevraciame.

Tovar je možné vrátiť v prípade, pokiaľ nieje dodaný a upravený podľa priania zákazníka, nejaví známky poškodenia a použitia a ak sú dodané všetky nadobúdacie doklady, vzťahujúce sa k vrátenému tovaru, ako je doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra/daňový doklad), záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný), český alebo slovenský návod (pokiaľ to charakter tovaru  vyžaduje), príslušenstvo (pokiaľ je súčasťou tovaru) vrátane originálneho obalu.

V prípade poškodeného alebo nekompletného vráteného tovaru bude kúpna cena znížená o náklady, spojené s opravou poškodeného tovaru alebo o doplnenie príslušenstva.

Ochrana osobných údajov

Použitie a spracovanie vami poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom ČR č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnuté dáta slúžia iba k zpracovaniu a vybaveniu vašej objednávky a nebudú poskytované inému subjektu okrem  spracovateľa

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.7.2010.
HK s.r.o. - sodobary.sk

Infolinka Sodobary.sk
+421 910 394 953
info@sodobary.sk
AKČNÍ ZBOŽÍ

SODA ELEGANCE výrobník sódovej vody

Sódobary Lindr - výrobníky sódovej vody

SODA ELEGANCE výrobník sódovej vody
Kód produktu: SOD02047
Akce Doporučujeme Skladem
Akciová cena
1 188,00EUR s DPH
990,00EUR bez DPH
množství: ks

Sódobar SODA PYGMY

Sódobary Lindr - výrobníky sódovej vody

Sódobar SODA PYGMY
Kód produktu: SOD02046
Akce Doporučujeme Skladem
Akciová cena
936,00EUR s DPH
780,00EUR bez DPH
množství: ks

Sódobar LIMA 1/8 - 2 kohúty

Sódobary Sinop - výrobníky sódovej vody

Sódobar LIMA 1/8 - 2 kohúty
Kód produktu: 4967109
Akce Doporučujeme Skladem
Akciová cena
1 098,00EUR s DPH
915,00EUR bez DPH
množství: ks